Gasket PTFE

เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คือ 260°C และใช้สูงกว่านี้ได้ หากรับแรงในระยะสั้น ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดที่ใช้ได้คือ -290°C.   เทพลอน นำไปใช้งานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปได้ เช่น หน้าแปลน ซีลบอลวาล์ว ซีลไฮดรอลิกที่รับแรงดันสูง หรือมีความร้อน เช่น ไฮดรอลิกรถแทร็กเตอร์ รถยก เครื่องฉีดพลาสติก ที่ต้องการความลื่นตัว และทนต่อความร้อนสูง ชิ้นส่วนของเครื่องกรอง หัวฉีดพ่นสี ฯลฯ

Categories: ,

เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง คือ 260°C และใช้สูงกว่านี้ได้ หากรับแรงในระยะสั้น ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดที่ใช้ได้คือ -290°C.   เทพลอน นำไปใช้งานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปได้ เช่น หน้าแปลน ซีลบอลวาล์ว ซีลไฮดรอลิกที่รับแรงดันสูง หรือมีความร้อน เช่น ไฮดรอลิกรถแทร็กเตอร์ รถยก เครื่องฉีดพลาสติก ที่ต้องการความลื่นตัว และทนต่อความร้อนสูง ชิ้นส่วนของเครื่องกรอง หัวฉีดพ่นสี ฯลฯ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gasket PTFE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *